Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska, Wydarzenia

Ochrona praw zwierząt

Prawa zwierząt

Istotnym zagadnieniem etycznym związanym z funkcjonowaniem człowieka w środowisku przyrodniczym są prawa zwierząt. Ludzie, sprawując swoje zwierzchnictwo nad wszystkim, co istnieje i żyje w świecie, uważają się za panów i władców. Często spotykamy się z poglądem, że rośliny są po to, by być pożywieniem dla zwierząt, natomiast zwierzęta mają dawać pożywienie i okrycie człowiekowi. Traktuje się je zatem jako ?środki do celu, którym samym w sobie jest człowiek?, gdyż jest on jedynym mieszkańcem ziemi, który potrafi racjonalnie myśleć oraz istnieć świadomie. Życie człowieka traktuje się zatem jako święte, ale takiej wartości życiu roślin i zwierząt się już nie nadaje.

Choć człowiek jest emocjonalnie bardzo przywiązany do zwierząt, które zawsze żyły w jego bliskości, to jeszcze do niedawna prawie nikt nie litował się nad cierpiącymi zwierzętami, a zadawanie im bólu i robienie krzywd stawało się często rozrywką dla tłumu. Sprzeczności w traktowaniu zwierząt niekiedy są wręcz uderzające np. króliki hodowane są zarówno jako zwierzęta domowe – członkowie rodziny, obdarzane miłością i opieką, ale także dla pożywienia, czy też jako materiał doświadczalny, laboratoryjny. To jak wielkie cierpienie zwierząt uznajemy za dopuszczalne etycznie zależy głównie od potencjalnych korzyści wynikających z możliwości ich wykorzystania. Choć niejednokrotnie szanujemy i podziwiamy zwierzęta za ich wewnętrzną wartość, to wszyscy w jakimś stopniu je wykorzystujemy, a w wyniku naszych działań są one często krzywdzone.

Wyróżnić można siedem kategorii wykorzystywania zwierząt przez człowieka:
zwierzęta gospodarskie (bydło, owce, świnie, drób, ryby) – wykorzystywane dla pozyskiwania mięsa, mleka, wełny jaj,
zwierzęta domowe (psy, koty, konie i kuce, ptaki w klatkach, króliki, myszy, chomiki) – wykorzystywane po to by towarzyszyć człowiekowi na co dzień, ale także np. w celach ujeżdżania,
zwierzęta w niewoli (duże koty, słonie, małpy, niedźwiedzie, ptaki, gady, płazy, ryby) – wykorzystywane w ogrodach zoologicznych i cyrkach,
zwierzęta robocze (konie, osły, psy) – wykorzystywane w środkach transportu, w rolnictwie, stróżowaniu, pasterstwie, czy też jako przewodnicy,
zwierzęta sportowe (konie, psy, gołębie, ptaki drapieżne, bażanty) – wykorzystywane do wyścigów, pokazów, polowań,
dzikie zwierzęta (lisy, sarny i jelenie, ptaki łowne, ryby) – wykorzystywane w strzelectwie, wędkarstwie, do polowań,
zwierzęta laboratoryjne (szczury, myszy, psy, koty, małpy) – wykorzystywane w badaniach naukowych, w celu testowania lekarstw oraz w celach edukacyjnych.

Zwierzęta głodzone (Fot. gazeta.razem.pl)

Złożoność aspektu dotyczącego sposobu oraz skali wykorzystywania zwierząt przez człowieka, a zwłaszcza ich masowe dręczenie związane z przemysłową hodowlą, zrodziła palącą potrzebę zastosowania uregulowań prawnych, których celem jest ograniczenie ich cierpień oraz wprowadzenie pewnych norm dotyczących ich ochrony oraz odpowiedniego traktowania. Przepisy te nie we wszystkich krajach mają charakter restrykcyjny, niekiedy tylko kładą nacisk na zapobieganie cierpieniom zwierząt. Na szczęście w państwach wysoko rozwiniętych, które określają większość standardów prawnych i cywilizacyjnych, ochrona zwierząt jest szczegółowo regulowana za pomocą szeregu norm legislacyjnych. W ich myśl zwierzęta mają swe prawa, a postępowanie człowieka wobec nich powinno być oparte na zasadach etycznych. Każdy rozwinięty kraj posiada dziś przepisy chroniące zwierzęta nie tylko przed znęcaniem się, ale także przed złymi warunkami życia. Zwierzęta mają zagwarantowane prawem minimum dobrostanu. Specjalne  przepisy dotyczą też humanitarnego uboju. Jednym z najważniejszych aktów prawnych dotyczącym tej kwestii jest światowa Deklaracja Praw Zwierząt uchwalona przez UNESCO w Paryżu w 1978 r.

Światowa Deklaracja Praw Zwierząt
uchwalona przez UNESCO w dniu 15.10.1978 w Paryżu

WSTĘP

Z uwagi na to, że każde zwierzę, jako istota żywa, ma prawa w sferze moralnej; że nieznajomość i nieuznawanie tych praw sprowadziły człowieka i prowadzą go nadal na drogę przestępstw przeciwko naturze i zwierzętom; że uznanie przez gatunek ludzki prawa innych gatunków zwierzęcych do egzystencji stanowi podstawę do współistnienia wszystkich istot żywych, że człowiek dopuścił się zbrodni wytępienia wielu gatunków zwierzęcych i że nadal istnieje ta sama groźba; że poszanowanie zwierząt przez człowieka wiąże się z poszanowaniem ludzi między sobą i że już od najmłodszych lat należy uczyć człowieka obserwować, rozumieć, szanować i kochać zwierzęta…

NINIEJSZYM OBWIESZCZA SIĘ:

Art.1.
Wszystkie zwierzęta rodzą się równe wobec życia i mają te same prawa do istnienia.

Art.2.
a/ Każde zwierzę ma prawo do poszanowania
b/ Człowiek, jako gatunek zwierzęcy, nie może rościć sobie prawa do tępienia innych zwierząt ani do ich niehumanitarnego wyzyskiwania. Ma natomiast obowiązek wykorzystania całej swej wiedzy dla dobra zwierząt.
c/ Każde zwierzę ma prawo oczekiwać od człowieka poszanowania, opieki i ochrony.

Art. 3.
a/ Żadne zwierzę nie może być przedmiotem maltretowania i aktów okrucieństwa.
b/ Jeśli okaże się , że śmierć zwierzęcia jest konieczna, należy uśmiercić je szybko, nie narażając na ból i trwogę.

Art.4.
Każde zwierzę, które należy do gatunku dzikiego, ma prawo do życia na wolności w swym naturalnym otoczeniu: ziemskim, powietrznym lub wodnym, oraz prawo do rozmnażania się. Każde pozbawienie wolności, choćby w celach edukacyjnych jest pogwałceniem tego prawa.

Art.5.
a/ Każde zwierzę, należące do gatunku, który żyje zazwyczaj w środowisku ludzkim, ma prawo żyć i rosnąć zgodnie z rytmem i warunkami życia i wolności właściwymi dla swego gatunku.
b/ Każde zakłócenie tego rytmu i tych warunków przez człowieka w celach merkantylnych, jest pogwałceniem tego prawa.

Art.6.
a/ Każde zwierzę, które człowiek wybrał na swego towarzysza, ma prawo żyć tak długo, jak pozwala na to jego gatunkowi natura.
b/ Porzucenie zwierzęcia jest aktem okrutnym i nikczemnym.

Art.7.
Każde zwierzę pracujące dla człowieka ma prawo do rozsądnego ograniczania czasu i intensywności pracy, do właściwego wyżywienia i wypoczynku.

Art.8.
a/ Doświadczenia na zwierzętach, które wiążą się z cierpieniem fizycznym i psychicznym, są pogwałceniem praw zwierzęcia, zarówno w przypadku doświadczeń medycznych, naukowych, handlowych jak i wszystkich innych.
b/ Należy w tym celu stosować i rozwijać metody zastępcze.

Art.9.
Jeżeli człowiek hoduje zwierzę w celach żywnościowych, należy je karmić, hodować, przewozić i uśmiercać, nie narażając go na niepokój i ból.

Art.10.
a/ Żadne zwierzę nie może być traktowane jako zabawka dla człowieka.
b/ Wystawianie zwierząt na pokaz, oraz widowiska z udziałem zwierząt narażają na szwank godność zwierzęcia.

Art.11.
Każdy akt, prowadzący do zabicia zwierzęcia bez koniecznej potrzeby jest mordem, czyli zbrodnią przeciw życiu.
Art.12.
a/ Każdy akt prowadzący do uśmiercania dużej ilości zwierząt dzikich, jest masowym morderstwem, czyli zbrodnią przeciw gatunkowi.
b/ Niszczenie i zatruwanie środowiska naturalnego sieje śmierć.

Art. 13.
a/ Zwierzę martwe należy traktować z poszanowaniem.
b/ Sceny przemocy, której ofiarą padają zwierzęta, nie powinny mieć wstępu na ekrany kin i telewizji, chyba że jest to demonstracja zbrodni dokonywanych na zwierzętach.

Art.14.
a/ Stowarzyszenia ochrony i opieki zwierząt powinny mieć przedstawicieli na szczeblu rządowym.
b/ Prawa zwierząt powinny być ustawowo chronione tak jak prawa ludzi.

Światowa Deklaracja Praw Zwierząt – pdf

W Polsce obowiązuje Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. z dnia 23 września 1997 r.), która powstała po to, by zapobiec okrutnemu, bezmyślnemu czy skrajnie przedmiotowemu traktowaniu zwierząt. Reguluje ona postępowanie ze zwierzętami domowymi, gospodarskimi, wykorzystywanymi do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych, używanymi do doświadczeń, utrzymywanymi w ogrodach zoologicznych, wolno żyjącymi (dzikimi) i obcymi rodzimej faunie. Jasno i precyzyjnie określa ona status zwierzęcia, które jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą, a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Organy administracji publicznej mają ponadto obowiązek podejmowania działań na rzecz ochrony zwierząt, po to, by zapewnić im humanitarne traktowanie. Nieuzasadnione lub okrutne zabijanie zwierząt oraz znęcanie się nad nimi jest zabronione. Ustawa wymienia takie sposoby znęcania się nad zwierzętami, są to: umyślne zranienie lub okaleczenie, różne postacie bicia, przeciążanie pracą, dokonywanie zabiegów i operacji w sposób okrutny i nieumiejętny, utrzymywanie w nieodpowiednich warunkach, porzucanie, stosowanie okrutnych metod w chowie i hodowli.

Sprecyzowane są także obowiązki, którym podlegają osoby posiadające zwierzęta, posługujące się nimi i wykorzystujące je do różnorodnych celów. Polskie przepisy mówią, że zwierzę domowe musi mieć zapewnione właściwe pomieszczenie oraz pożywienie, nie może być wiązane w sposób powodujący urazy oraz pozbawione ruchu. Sposób chowu i hodowli także nie może powodować cierpień, zabrania się podawania niedozwolonych substancji np. w karmie hormonów wzrostu. Zwierzę ma mieć także zapewnione odpowiednie warunki w czasie transportu.

Za nieuzasadnione lub niehumanitarne zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi ustawa przewiduje karę roku więzienia, ograniczenia wolności lub grzywnę. Za szczególne okrucieństwo można trafić do więzienia nawet na dwa lata. Co więcej, w razie skazania za określone przestępstwo, sąd może orzec wobec sprawcy zakaz wykonywania określonego zawodu, prowadzenia określonej działalności, sąd może orzec również przypadek narzędzi lub przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa.

Możemy spotkać się z różnymi poglądami na temat praw zwierząt. Powszechnemu przekonaniu, że powinno się reagować, kiedy zwierzęta są bite lub głodzone oraz że właściciel zwierzęcia nie ma wobec niego nieograniczonych praw, towarzyszy spora niepewność co do tego, jak rzeczywiście traktowane są zwierzęta w Polsce oraz czy istniejące przepisy prawne zapewniają im wystarczającą ochronę. Agresja w stosunku do zwierząt jest często ignorowana, co zazwyczaj w konsekwencji oznacza jej akceptację. Za największy problemem, jeśli chodzi o przestrzeganie praw zwierząt w Polsce, uchodzi brak egzekwowania obowiązujących przepisów.

W zakresie ochrony praw zwierząt, a zwłaszcza gatunków chronionych, dużą rolę odgrywają organizacje ekologiczne. Są one w stałym konflikcie z osobami i  podmiotami, które tych praw nie przestrzegają, np. ze związkami myśliwskimi, organizują wiele kampanii reklamowych poświęconych ochronie zwierząt, a także głośno protestują w przypadku naruszania ich praw. Niektórzy z nich zachęcają do wegetarianizmu. Stale powiększa się także liczba aktywistów, którzy swoją działalność opierają na tzw. akcjach bezpośrednich, polegających na uwalnianiu zwierząt z miejsc, gdzie poddawane są cierpieniom oraz niszczeniu mienia służącego do wyrządzania im krzywd. Poprzez tego typu akcje zwraca się uwagę opinii publicznej na ten problem oraz dokonuje realnego uszczerbku finansowego osobom i podmiotom wykorzystującym zwierzęta.

Współczucie i troska o świat zwierzęcy jest czymś moralnie szlachetnym, a jej wielkie przebudzenie w obecnych czasach stanowi znaczny postęp moralny, szkoda tylko, że teoretyczne aspekty moralne i prawne tak bardzo różnią się od sytuacji faktycznej.

Światowa Deklaracja Praw Zwierząt

Ustawa o ochronie zwierząt

Małgorzata Hojdak

Zapytania dla hasła:

 • prawa zwierząt
 • ochrona praw zwierząt
 • ochrona praw zwierzat
 • prawa zwierzat
 • obrona praw zwierząt
 • dział ochrony praw zwierząt w piszu
 • ludzie i zwierzęta w ochrona środowiska
 • orzeczenie NSA podrzucenie jest równoznaczne z porzuceniem zwierzęcia i tym samym znęcaniem
Podziel się na:
 • Facebook
 • Pinger
 • Twitter
 • Śledzik
 • Wykop
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • PDF

3 Comments

 1. 1
 2. 2

  Dziękujemy za podesłanie wiadomości. Przesłaliśmy kilka @ w tej sprawie do niemieckiej gazety Die Welt oraz do niemieckiej Partii Ochrony Zwierząt. Na dzień dzisiejszy możemy zrobić tylko tyle. Postaramy się monitorować sprawę. Jeśli coś się wyjaśni poinformujemy Cię o tym.
  Dziękujemy za przesłanie tego filmiku.

 3. 3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

Możesz użyć tagów i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>