Aktualności, Wydarzenia

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór na ekspertów do Komitetów ws. Wyboru Projektów

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór na ekspertów do Komitetów ws. Wyboru Projektów, które będą powołane w ramach następujących programów:

Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów,

Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych,

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii.

Główne obowiązki członka Komitetu:

uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu,

udział w procesie akceptacji merytorycznych kryteriów wyboru projektów,

analiza listy rankingowej projektów (na podstawie rekomendacji ekspertów oceniających) przedstawionej Komitetowi przez Operatora Programu,

udział w opracowaniu listy projektów rekomendowanych do dofinansowania oraz listy projektów rezerwowych,

udział w podejmowaniu uchwał Komitetu.

Każdy członek Komitetu zobowiązany jest do rzetelnej i bezstronnej rekomendacji projektów do dofinansowania w zgodzie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem, jak również do wystawienia opinii w sprawie rekomendowanego projektu.

Posiedzenia Komitetu ds. Wyboru Projektów będą odbywać się w Warszawie.

Kandydaci cechujący się odpowiednią wiedzą specjalistyczną i wysokimi kwalifikacjami z zakresu ogólnie pojętej ochrony środowiska mogą ubiegać się o zasiadanie w składach Komitetów ds. Wyboru Projektów w ramach wyżej wymienionych programów.

Więcej informacji znajduje się na stronach Ministerstwa Środowiska:

http://www.mos.gov.pl/kategoria/5115_nabory_ekspertow_zewnetrznych_do_komitetow_ds_wyboru_projektow/

Nabór ekspertów zewnętrznych do Komitetu ds. Wyboru Projektów dla Programu PL02 ?Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów?

Nabór ekspertów zewnętrznych do Komitetu ds. Wyboru Projektów dla Programu PL02 ?Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów?

Minister Środowiska jako Operator Programu ogłasza nabór na ekspertów ds. bioróżnorodności do pełnienia funkcji członka Komitetu ds. Wyboru Projektów dla Programu ?Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów?

planowanego do realizacji w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w obszarze programowym:

– Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów

1. Zakres zadań Komitetu ds. Wyboru Projektów:
zatwierdzenie zaproponowanych przez Operatora Programu kryteriów oceny formalnej i merytoryczno-technicznej wyboru złożonych wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu otwartego,
rekomendowanie projektów do podstawie oceny dokonanej przez ekspertów,
przedstawienie Operatorowi Programu listy projektów rekomendowanych do dofinansowania oraz listy projektów rezerwowych.

Główne obowiązki członka Komitetu:
uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu,
udział w procesie akceptacji merytorycznych kryteriów wyboru projektów,
analiza listy rankingowej projektów (na podstawie rekomendacji ekspertów oceniających) przedstawionej Komitetowi przez Operatora Programu,
udział w opracowaniu listy projektów rekomendowanych do dofinansowania oraz listy projektów rezerwowych,
udział w podejmowaniu uchwał Komitetu.

Każdy członek Komitetu zobowiązany jest do rzetelnej i bezstronnej rekomendacji projektów do dofinansowania w zgodzie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem, jak również do wystawienia opinii w sprawie rekomendowanego projektu.

Posiedzenia Komitetu ds. Wyboru Projektów będą odbywać się w Warszawie.

Orientacyjny termin pierwszego posiedzenia Komitetu: styczeń 2013 r. Ponadto w 2013 r. planowane jest jeszcze jedno posiedzenie Komitetu po zakończeniu naboru wniosków i ich oceny (orientacyjny termin: III kwartał 2013 r.).

Członkowie Komitetu nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach Komitetu. Ministerstwo Środowiska zapewnia zwrot kosztów dojazdów i delegacji.

2. Podstawowe informacje o Programie Operacyjnym

W ramach Programu Operacyjnego Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów realizowane będą projekty mające na celu:
Wzrost zdolności do efektywnego zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000;
Wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych;
Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów;
Zwiększenie potencjału ekologicznych organizacji pozarządowych promujących różnorodność biologiczną.

Uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są następujące podmioty:

Podmioty publiczne lub prywatne, komercyjne i niekomercyjne, jak również organizacje pozarządowe (NGOs) powstałe zgodnie z prawem polskim, które działają w interesie publicznym, między innymi jednostki samorządu terytorialnego i państwowe jednostki organizacyjne, w tym Państwowe Gospodarstwo Leśne ?Lasy Państwowe? (PGL LP) oraz podmioty prywatne.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: Wsparcie z EOG i Norwegii

http://www.mos.gov.pl/kategoria/200_wsparcie_z_eog_i_norwegii/

3. Ogólne warunki realizacji zadania

Kandydaci na członków powinni gwarantować rzetelność i bezstronność. W związku z tym, przed rozpoczęciem pracy w posiedzeniach Komitetu ds. Wyboru Projektów każdy członek będzie zobowiązany do podpisania i złożenia deklaracji bezstronności i zachowania poufności (według wzoru zamieszczonego poniżej).

4. Kryteria

Członkiem może zostać osoba, która jako minimum spełnia łącznie wszystkie wskazane poniżej kryteria formalne oraz merytoryczne konieczne.

A. Kandydat/ ka spełnia łącznie następujące kryteria formalne:
korzysta z pełni praw publicznych,
posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
nie był/a karana/y za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe umyślne,
nie pozostaje w stosunku pracy z Ministerstwem Środowiska lub Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
gotowość do uczestniczenia w posiedzeniach Komitetu ds. Wyboru projektów zgodnie z orientacyjnym harmonogramem przedstawionym w punkcie 1.

B. Kandydat/ ka spełnia łącznie następujące kryteria merytoryczne konieczne:
wykształcenie wyższe, w tym studia podyplomowe (preferowane w zakresie technicznym, przyrodniczym, ochrony środowiska, inżynierii środowiska lub ekonomicznym),
biegła znajomość języka polskiego,
doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony środowiska,
znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska,
znajomość regulacji i wytycznych dotyczących wdrażania MF EOG 2009-2014.

C. Kryteria dodatkowe:
doświadczenie w merytorycznej ocenie wniosków o dofinansowanie dotyczących projektów realizowanych w zakresie ochrony środowiska,
doświadczenie w realizacji projektu współfinansowanego ze źródeł zagranicznych.

5. Termin zgłoszenia i wymagane dokumenty

Zgłoszenia należy dokonywać poprzez wypełnienie załączonej do niniejszego ogłoszenia Karty Członka Komitetu i przekazanie jej do Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Środowiska w terminie do 4 stycznia 2013 r. Uzupełnione Karty należy również przesyłać w wersji elektronicznej na adres: Marta.Koziol@mos.gov.pl oraz Marta.Kaniasta@mos.gov.pl.

W tytule wiadomości proszę wpisać ?Członek do Komitetu ds. Wyboru Projektów ? PL02 ?Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów?.

Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie ww. terminu oraz nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

Ministerstwo Środowiska zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na podstawie Karty Członka Komitetu oraz ewentualnych spotkań z kandydatami.

Do Komitetu ds. wyboru projektów powołani zostaną wybrani kandydaci, których kandydatury zostaną najwyżej ocenione. Ocenie podlegać będą kryteria wskazane w pkt. 4 lit. A-C.

Ewentualne pytania prosimy kierować do pani Marty Kozioł, tel. (22) 57 92 772 lub pani Marty Kaniastej tel. (22) 57 92 213.

Projekt będzie współfinansowany ze środków w ramach kosztów zarządzania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Ministerstwo Środowiska otrzymało certyfikat Zarządzania Środowiskowego, zgodny z rozporządzeniem EMAS, w oparciu o Politykę Środowiskową, zatwierdzoną przez Ministra Środowiska. W związku z tym zaleca się aby kandydat/ka na Członka Komitetu zapoznał/a się z treścią Polityki Środowiskowej.

Osoby zgłoszone do udziału w posiedzeniach Komitetu ds. Wyboru Projektów w żaden sposób nie mogą być związane z instytucjami, które złożą wnioski aplikacyjne podczas naboru w ramach programów operacyjnych.

Oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej pracy podczas posiedzeń Komitetu:

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2012_12/0867c5f7a84c5d9257d1678e6d809f5f.doc

Wzór Karty Członka Komitetu:

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2012_12/6ce2aebedcc3f4ae15688a7e69cf81df.doc

Oświadczenie o niekaralności i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych:

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2012_12/58e6a9188fefc04906da2719ba490194.doc

Źródło: WirtualnaSkandynawia.pl | Polacy w Skandynawii

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *