Aktualności, Ekologia, Ocieplanie klimatu

O POPRAWIE JAKOŚCI POWIETRZA

Fot. Ministerstwo Środowiska

O działaniach i sposobach na rzecz poprawy jakości powietrza w polskich miastach dyskutowali uczestnicy konferencji zorganizowanej przez stowarzyszenie „Zielone Mazowsze”. Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministerstwa Środowiska .

emisje pyłów z sektorów gospodarkiPodczas spotkania zaprezentowano m.in. obecny stan jakości powietrza oraz przyczyn przekroczeń poziomów substancji szkodliwych. Przedstawiono także wyniki badań dotyczących wpływu zanieczyszczeń na zdrowie. Ważnym elementem konferencji była prezentacja dobrych praktyk oraz dyskusja o rozwiązaniach poprawiających jakość powietrza.

Działania i plany Ministerstwa Środowiska w zakresie poprawy jakości powietrza zaprezentował Roman Głaz, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Powietrza. Wspomniał on m.in. o możliwościach skorzystania przez samorządy i obywateli z instrumentów finansowych oferowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak np. program KAWKA (więcej informacji – zobacz tutaj).

Fot. Ministerstwo Środowiska

Fot. Ministerstwo Środowiska

Dyrektor Głaz powiedział również o prowadzonych uzgodnieniach z innymi resortami (m.in. Ministerstwem Gospodarki czy Ministerstwem Finansów) w zakresie wprowadzenia dodatkowych działań poprawiających jakość powietrza. Wśród konsultowanych rozwiązań znajduje się m.in. wprowadzenie minimalnych wymagań jakościowych dla paliw stałych przeznaczonych dla sektora bytowo-komunalnego.

Konferencja Propozycje zmian prawnych mające na celu poprawę jakości powietrza w Polsce odbyła się 27 marca w Ministerstwa Środowiska.

Prezentacje prelegentów do pobrania:

Ministerstwo Środowiska – Działania i plany Ministerstwa Środowiska w zakresie poprawy jakości powietrza

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze – Zanieczyszczenia komunikacyjne – metody ograniczania

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie – Czym oddychamy?

WHO – Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie

***

Polskie działania na rzecz ochrony klimatu

W Polsce, podstawą dla realizacji działań dotyczących poprawy jakości powietrza jest program ochrony powietrza przedkładany przez zarząd województwa i przyjmowany w drodze uchwały przez sejmik województwa. Obecnie w kraju jest realizowanych 47 programów ochrony powietrza, w tym programy dla obszaru całych województw, jak to ma miejsce w przypadku województwa dolnośląskiego, śląskiego i małopolskiego. Na realizację działań naprawczych określonych w programach ochrony powietrza, obejmujących swoim zasięgiem wszystkie strefy, w latach 2006 – 2010 przeznaczono 7, 6 mld zł.

Bardzo duży wpływ na jakość powietrza w Polsce ma sektor bytowo-komunalny. Na jego potrzeby Ministerstwo Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowały program „KAWKA – likwidacji niskiej emisji poprzez wzrost efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii”. Na jego realizację przeznaczono blisko 800 mln zł. W sierpniu 2013 r. zakończono pierwszy nabór wniosków do programu. W jego ramach środki otrzymały wszystkie WFOŚiGW, które o nie aplikowały (11 funduszy). Łącznie otrzymały one ponad 121 mln zł (całe wnioskowane kwoty). 18 marca tego roku ruszył kolejny, II nabór do KAWKI. Na realizację tej edycji przeznaczono ponad 280 mln zł.

W Narodowym Funduszu dostępne są także inne programy dopłat dla mieszkańców, przyczyniające się do poprawy jakości powietrza. To m.in. program dopłat do kolektorów słonecznych. W tym roku jego wartość to 80 mln zł. Można także starać się o dopłaty do kredytów na energooszczędne budownictwo mieszkaniowe. W ramach tego programu mieszkańcy domów jednorodzinnych mogą otrzymać dotację od 30 do 50 tys. zł.

Polska, jako sygnatariusz Konwencji klimatycznej od 1994 r., z nadwyżką realizuje zobowiązania wynikające z Protokołu z Kioto. Ograniczyliśmy emisję dwutlenku węgla o ponad 30% przy zobowiązaniach na poziomie 6%. Ponadto, kontynuujemy niskoemisyjne inwestycje, w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (Green Investment Scheme – GIS). Do tej pory przeznaczono na nie blisko 800 mln zł. Inwestycje te obejmują m.in.: termomodernizację szkół i szpitali czy wymianę taboru komunikacyjnego na bardziej przyjazny środowisku, o niższej emisji zanieczyszczeń.

Należy podkreślić, że emisja w Polsce SO2 pochodząca z dużych obiektów energetycznego spalania (LCP) w latach 2007-2012 została zredukowana o 48%, natomiast emisja pyłów o 20%.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *