Aktualności, Ochrona środowiska

Czy odprowadzasz ścieki poprzez urządzenie wodne?

Odprowadzanie ścieków

W otoczeniu Twojej inwestycji brak sieci kanalizacyjnej. Pojawia się problem z odprowadzeniem wody deszczowej z nieruchomości. Czy będziesz musiał zainwestować w projekt i wykonanie urządzenia wodnego?

Chcąc odprowadzać wody deszczowe z zanieczyszczonych powierzchni:

– dróg i parkingów,
– terenów przemysłowych,
– handlowych,
– usługowych

jesteś zobowiązany do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tzn. na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Aby w sposób prawidłowy sformułować wniosek o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zastanów, czy przedmiotem pozwolenia będzie tylko kwestia wprowadzania ścieków do ziemi, czy również wykonanie urządzenia wodnego.

W myśl definicji Prawa wodnego z 18 lipca 2001 r. przez urządzenie wodne rozumie się m.in.:

– kanały i rowy,

– zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych,

– obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych,

– wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych.

Wobec powyższego czy przy projektowaniu sieci kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody do rowu melioracyjnego, wyposażonej w urządzenia podczyszczające tj. separator i piaskownik można mówić o urządzeniu wodnym?

Aby odpowiedzieć na to pytanie musisz wiedzieć, jakie będzie miejsce bezpośredniego zrzutu zebranych przez sieć kanalizacyjną ścieków.

W myśl nomenklatury ustawowej w tym zakresie, urządzeniem wodnym jest m.in.:

– zbiornik wodny o nieuszczelnionych ścianach i dnie, z którego zmagazynowane wody przesiąkają bezpośrednio, w sposób ciągły do gruntu (uprzednio podczyszczone),

– wylot (zorganizowane wyjście wód) rury sieci kanalizacyjnej zbierającej wody deszczowe z terenu zakładu do rowu melioracyjnego, z zaprojektowanym zabezpieczeniem przed wymywaniem dna i boków rowu.

W opisywanym przypadku musisz zatem wnioskować o pozwolenie wodnoprawne z dwóch powodów:

– zrzutu ścieków
– organizacji wylotu.

Potocznie stosowane terminy często wprowadzają w błąd interpretacyjny ustawowych zapisów. Wobec powyższego urządzeniem wodnym nie jest:

– sieć kanalizacyjna, powszechnie zwana kanałem,

– separator i piaskownik, mimo iż są to pewnego rodzaju zbiorniki – pojemniki,

– szczelny zbiornik retencyjny – często stosowany jako zbiornik wyhamowujący wodę w czasie nawalnego deszczu, przed urządzeniami podczyszczającymi,

– szczelny, zamknięty zbiornik odparowujący tzw. p.poż. (np. w przypadku wywozu ścieków wozem asenizacyjnym).

Podstawa prawna:

1. Ustawa prawo wodne z 18 lipca 2001 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019).
2. Ustawa o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).

Źódło: Recykling samochodów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *