Aktualności, Energetyka, Wydarzenia

PGE wyemituje obligacje za 10 mld zł

Polska Grupa Energetyczna

9 listopada 2010 r. PGE Polska Grupa Energetyczna zawarła dwie umowy, na mocy których został ustanowiony program emisji obligacji. Maksymalna kwota Programu wyniesie 10 mld zł.
– Środki uzyskane z emisji obligacji zamierzamy przeznaczyć przede wszystkim na pokrycie wydatków inwestycyjnych, związanych z modernizacją starych i budową nowych mocy wytwórczych oraz rozbudową sieci dystrybucyjnej – mówi Wojciech Topolnicki, wiceprezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna.

Pierwsza z umów to umowa zobowiązującą do nabycia obligacji, której stronami oprócz PGE są Bank Polska Kasa Opieki, Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A., Nordea Bank Polska, ING Bank Śląski (jako wiodący organizatorzy) oraz Bank Polska Kasa Opieki, Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A., Nordea Bank AB, Nordea Bank Polska oraz ING Bank N.V. (jako gwaranci programu) oraz ING Bank Śląski (jako agent emisji).

Umowa druga to umowa programu emisji obligacji, której stronami oprócz PGE są ING Bank Śląski (jako agent, agent emisji, agent płatnik i depozytariusz) oraz Bank Polska Kasa Opieki i Nordea Bank Polska (jako agenci, sub-agenci płatnicy i sub-depozytariusze).

Dokumentacja programu została zawarta na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umów i wygasa nie później niż 8 listopada 2013 roku.

Obligacje objęte są gwarancją emisji, tj. zobowiązaniem gwarantów programu do nabywania obligacji emitowanych przez PGE w ramach Programu, zawartym w umowie zobowiązującej. Po przystąpieniu do umowy zobowiązującej dodatkowych gwarantów emisji (zdefiniowanych w umowie zobowiązującej) maksymalna łączna kwota gwarancji emisji nie przekroczy maksymalnej kwoty Programu czyli 10 mld zł. Gwaranci programu zobowiązani są do nabywania obligacji w okresie od 15 listopada 2010 roku do 31 października 2013 roku.

Obligacje mają być emitowane w sposób określony w art. 9 ust. 3 Ustawy o Obligacjach na podstawie Umowy Programu oraz Warunków Emisji, jako obligacje z dyskontem (zerokuponowe), na okaziciela, nie mające formy dokumentu.

Emisje obligacji w ramach Programu będą dokonywane w złotych polskich, przy czym wartość nominalna jednej obligacji będzie wynosić 100.000 zł. Co do zasady obligacje będą posiadać rentowność gwarantowaną, określoną jako stopa referencyjna powiększona o marżę gwarantowaną. Stopa referencyjna oznacza odpowiedni WIBOR dla depozytów o okresie odpowiadającym danemu okresowi zapadalności obligacji (odmienne zasady ustalania rentowności mają zastosowanie dla obligacji ostatniej serii i obligacji emitowanych w celu tzw. rolowania obligacji poprzednich serii). Z tytułu posiadania obligacji obligatariuszom będą przysługiwały wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym.

Maksymalna kwota Programu stanowi maksymalną dopuszczalną łączną kwotę nominalną wyemitowanych i niewykupionych obligacji w ramach Programu.

Dariusz Ciepiela

Źródło: Wnp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *