Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska, Wydarzenia

Polskie dorzecza zagospodarowane

Dorzecza Wisły - Gospodarka wodna (Fot. Ryki.powiat.pl)

Rada Ministrów przyjęła plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy: Wisły, Odry, Dunaju, Dniestru, Pregoły, Świeżej, Niemna, Łaby, Jarftu, Ücker. Dokumenty te stanowią podstawę do podejmowania decyzji mających wpływ na stan zasobów wodnych.

Obowiązek przygotowania planów gospodarowania wodami nakłada na kraje wspólnoty Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW 2000/60/WE), jedna z podstawowych regulacji unijnych dotyczących gospodarki wodnej. Zapisy dyrektywy nakazują opracować plany gospodarowania wodami na poszczególnych obszarach dorzeczy istniejących w danym państwie.

Plany gospodarowania wodami będą oddziaływały na procesy i decyzje mające wpływ na stan zasobów wodnych oraz zasady gospodarowania wodami w przyszłości. Plany będą miały wpływ nie tylko na kształtowanie gospodarki wodnej, ale także na inne sektory gospodarki, w tym: przemysł, rolnictwo, leśnictwo, gospodarkę komunalną, transport, rybołówstwo czy turystykę. Ustalenia planów gospodarowania wodami uwzględnia się m.in. w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województwa oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa

Zawartość oraz układ planów wynika z art. 114 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne oraz załącznika VII Ramowej Dyrektywy Wodnej. Znajduje się w nich m.in. opis cech charakterystycznych dla danego dorzecza, podsumowanie identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną ich wpływu na stan wód, cele środowiskowe dla części wód, podsumowanie wyników analizy ekonomicznej korzystania z wód, podsumowanie działań zawartych w programie wodno-środowiskowym kraju, informacje na temat monitoringu wód i obszarów chronionych, informacje o działaniach podjętych w celu informowania społeczeństwa i konsultacji publicznych.

Ramowa Dyrektywa Wodna zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do podjęcia działań na rzecz ochrony śródlądowych wód powierzchniowych, wód przejściowych, wód przybrzeżnych oraz wód podziemnych. Jej celem jest osiągnięcie do 2015 r. (a w uzasadnionych przypadkach do 2021 lub 2027 r.) dobrego stanu wód i ekosystemów od nich zależnych.

Dotychczas przeniesienie przepisów wspólnotowych w zakresie polityki wodnej UE do polskiego prawa zostało dokonana poprzez m.in. zmiany przepisów ustawy Prawo wodne.

Źródło: Misterstwo Środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *