Ekologia, Ochrona środowiska, Odpady, Recykling, Wydarzenia

Śmieci w lesie

Segregowanie odpadów w Polsce (Fot. Rzeszow4u.pl)

Gminy wiejskie wciąż nie radzą sobie z egzekwowaniem umów na wywóz odpadów ? wynika z najnowszej kontroli NIK. Problemem pozostaje też nadzór nad zbiornikami bezodpływowymi.

NIK sprawdził jak małopolskie gminy radzą sobie z wykonywaniem zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku. Kontrolę przeprowadzono w okresie od 19 lutego 2010 r. do 28 września 2010 r. w ośmiu gminach. Jej celem była ocena stopnia realizacji wniosków pokontrolnych sformułowanych przez NIK w 2006 r.

Z raportu wynika, że gminy nierzetelnie wykonywały obowiązki w zakresie ewidencjonowania zbiorników bezodpływowych oraz umów o odbiór odpadów komunalnych, zawartych pomiędzy firmami odbierającymi odpady, a właścicielami lub użytkownikami nieruchomości.

W 4 spośród 7 skontrolowanych gmin ewidencje nie uwzględniały części bezodpływowych zbiorników. Jak wskazują inspektorzy Izby, przyczyną nieprawidłowości w tym zakresie było niewprowadzenie nowowybudowanych domów, które zostały dopuszczone do eksploatacji.

W raporcie podkreślono, że we wszystkich skontrolowanych gminach nieznana była też alokacja przeciętnie ponad 60% nieczystości ciekłych. Mimo to urzędy gmin nie kontrolowały częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Wójtowie mieli także problemy z egzekwowaniem umów na wywóz odpadów stałych. W gminie Rzepiennik Strzyżewski tylko 67% ogółu nieruchomości było objętych umowami na odbiór odpadów i nieczystości, natomiast w gminie Pleśna zaledwie 63% właścicieli posesji zawarło takie umowy. W pięciu kolejnych gminach ten wskaźnik wahał się od 76% do 98%.

Według NIK przyczyną tego była m.in. niewłaściwa organizacja pracy w urzędach gmin, niska aktywność w zakresie popularyzacji obowiązków właścicieli nieruchomości, zubożenie społeczności lokalnej oraz ?brak oddziaływania restrykcyjnego poprzez wydawanie decyzji obligujących właścicieli nieruchomości do wykonywania obowiązków określonych w art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku?.

Raport NIK wskazał także na kłopoty samorządów w realizacji gminnych planów gospodarki odpadami (GPGO). Mimo iż każda z gmin opracowała własny plan, to zakres wykazanych w nich zadań nie odpowiadał potrzebom i możliwościom finansowym gmin. W efekcie najczęściej nie były one realizowane.

Źródło: Recykling.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *