Aktualności, Ekologia, Energetyka, Energia odnawialna, Energia słoneczna, Energia wiatru, Ochrona środowiska, Rolnictwo, Surowce Energetyczne, Wydarzenia

MG: 15 proc. OZE w bilansie energetycznym Polski do 2020 r.

Udział energii odnawialnej na rynku energetycznym

– Do 2020 roku 15 proc. energii elektrycznej będziemy w Polsce produkować ze źródeł odnawialnych ? deklaruje wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. 12 kwietnia 2011 r. Rada Ministrów przyjęła opracowany przez MG dokument pn.: ?Raport określający cele w zakresie udziału energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii?.

Zgodnie z przepisami unijnymi, udział energii pochodzącej z OZE w bilansie energii finalnej w 2020 r. ma wynieść dla Polski 15 proc. ? Systematycznie zwiększamy produkcję energii elektrycznej ze źródeł wykorzystujących energię biomasy i wiatru ? powiedział wicepremier Pawlak. ? Przyczynia się do tego także mechanizm tzw. ?zielonych certyfikatów?, który stworzył korzystne warunki dla inwestycji w odnawialne źródła energii ? dodał. Zdaniem szefa resortu gospodarki mechanizm ten sprzyja optymalnemu rozwojowi OZE i konkurencji w tej dziedzinie. – Rozdzielając świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych, umożliwiliśmy obrót nimi na giełdzie ? wyjaśnił wicepremier Pawlak.

? Chcemy zachęcić przedsiębiorców do wykorzystywania OZE, dlatego o 50 proc. obniżyliśmy koszty przyłączenia do sieci źródeł odnawialnych ? powiedział wicepremier Pawlak. ? Zwolniliśmy także przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię elektryczną z OZE o mocy poniżej 5 MW z opłat za udzielenie koncesji oraz związanych z uzyskaniem i rejestracją świadectw pochodzenia ? dodał. W opinii wicepremiera Waldemara Pawlaka bardzo istotnym elementem wsparcia jest również zwolnienie z podatku akcyzowego energii wytworzonej z OZE.

***

Przygotowany przez ekspertów MG raport pokazuje główne cele realizacji zobowiązań Polski zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.

W przygotowanym w Ministerstwie Gospodarki dokumencie pn.: ?Polityka energetyczna Polski do 2030 roku?, który w dniu 10 listopada 2009 r. został przyjęty przez Radę Ministrów, zawarto główne cele dotyczące rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Obejmują one m.in.:

– wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15 proc. w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych,
– ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem oraz zachować różnorodność biologiczną,
– wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa,
– zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *