Aktualności, Ekologia, Energetyka, Energia odnawialna, Energia wiatru, Ochrona środowiska, Wydarzenia

Co hamuje rozwój energii ze źródeł odnawialnych?

Rozwój energetyki odnawialnej (Fot. Sxc.hu)

Przyspieszenie rozwoju technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii stało się głównym priorytetem dla decydentów politycznych na całym świecie. Jak podaje Komisja Europejska większość debat dotyczących promocji OZE koncentrowała się na finansowych systemach wsparcia tego sektora, jednak wzrasta także znaczenie pozakosztowych barier rozwoju.

– Do najważniejszych problemów zaliczają się bariery administracyjne, jak opóźnienia w planowaniu, brak koordynacji między różnymi władzami, długi czas uzyskiwania zezwoleń. Z problemami tymi boryka się wiele państw UE – mówiła Anna Kaniewska z Golder Associates, podczas konferencji „Rynek energetyki wiatrowej w Polsce”.

W raporcie Komisji Europejskiej „Renewable energy non cost barriers” kwestia ta została uznana za najbardziej poważną z kilku powodów. Przede wszystkim niespójna polityka krajów członkowskich utrudnia inwestorom realizowanie projektów w wielu krajach równocześnie. Ponadto bariery administracyjne wpływają na zwiększenie kosztów inwestycyjnych dla przedsiębiorców.

– Bariery administracyjne mają wpływ w zasadzie na rozwój wszystkich technologii, nawet te niewielkie systemy są pod wpływem różnych przepisów. Brakuje kompleksowych rozwiązań i spójnej polityki między państwami UE – wyjaśniała Anna Kaniewska.

Według KE najlepszym rozwiązaniem będzie stworzenie stabilnych ram administracyjnych, w tym m.in unifikacja i uproszczenie systemów prawnych oraz przepisów na szczeblu krajowym, a także uproszczenie procedur administracyjnych dotyczących uzyskiwania zezwoleń, niezbędne jest jednoznaczne określenie warunków uzyskiwania zezwoleń, które muszą być spełnione przez inwestorów. Utworzone powinny być także jednolite przepisy dla wszystkich rodzajów energii odnawialnej w całej UE.

Kolejną ważną barierą to przyłączanie do sieci elektroenergetycznej. Jak wskazuje raport KE w wielu krajach (np.w Austrii, Belgii, Czechach, Grecji, Holandii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii) odmawia się przyłączania OZE do sieci z powodu niewystarczającej przepustowości sieci związanej z przestarzałą infrastrukturą.

– Dostęp do sieci dla energii z odnawialnych źródeł musi być priorytetowy lub gwarantowany. W krajach wyraźnie brakuje długofalowej strategii rozwoju sieci energetycznych – podkreślała Kaniewska.

Inne problemy hamujące rozwój OZE w krajach Unii Europejskiej są związane z ograniczonym dostępem do informacji i niskiej świadomości społecznej, wynikające z braku ogólnej wiedzy na temat korzyści wynikających z wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

– W wielu krajach UE słabo rozpowszechniane są informacje na temat systemów wsparcia OZE, brakuje także projektów pilotażowych i demonstracyjnych. Kampanie promujące OZE nie są finansowane, a przecież pozytywny wizerunek OZE jest podstawą do rozwoju tego sektora – mówiła dalej Kaniewska.

Według raportu KE poziom akceptacji społecznej dla OZE zwiększy się po przeprowadzeniu niezależnych i szczegółowych kampanii informacyjnych skierowanych do konkretnych grup docelowych.

W przypadku Polski główne przeszkody wskazane w raporcie KE związane są z długotrwałe i uciążliwe procedury prawne, jak np. zmiana stanu prawnego gruntów pod inwestycję, brak lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego, uzyskiwanie pozwoleń na budowę, niekompetencja urzędników i władz lokalnych, brakuje także jednolitych wytycznych dotyczących postępowania na obszarach objętych programem Natura 2000.

Patrycja Batóg

Źródło: Wnp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *