Aktualności, Energetyka, Surowce Energetyczne, Wydarzenia

Prace przy gazie łupkowy postępują zgodnie z planem

Gaz łupkowy / Fot. Ministerstwo Środowiska

Gaz łupkowy / Fot. Ministerstwo Środowiska

W 2012 roku 49 nowych odwiertów poszukiwawczych za gazem łupkowym. Do roku 2017, zgodnie z koncesjami, łącznie 121 otworów obowiązkowych i 127  tzw. „opcjonalnych”. W Polsce zainwestowano już prawie 2 miliardy złotych w poszukiwania gazu w złożach niekonwencjonalnych.

Tylko do końca 2011 roku rozpoczęto wiercenie 22 otworów z czego 18 zostało zakończonych, 4 odwierty są w toku. Dane z tych odwiertów, przekazywane organowi koncesyjnemu, uzupełniają rozpoznanie budowy geologicznej i pozwolą lepiej oszacować potencjalne zasoby.

W 2012 r. zgodnie z zobowiązaniami firm przyjętymi przez Ministra Środowiska w decyzjach koncesyjnych, wykonanych zostanie 49 nowych odwiertów poszukiwawczych za gazem ziemnym z łupków. 38 odwiertów wykonają firmy z kapitałem zagranicznym, 11 – polskie firmy z udziałem Skarbu Państwa. Od początku 2012 roku rozpoczęto już 10 wierceń, w tym 9 wierceń rozpoczęły firmy zagraniczne.

Łączna kwota inwestycji na obszarze wszystkich koncesji sięga 2 mld złotych według stanu  na koniec marca 2012 roku. Firmy przewidują dalsze inwestycje w podobnej wysokości do końca procesu poszukiwawczego. Do Ministra Środowiska napływają dalsze wnioski koncesjonariuszy o rozszerzenie zakresu prac poszukiwawczych.

Wiceminister Piotr Woźniak, Główny Geolog Kraju, zapowiadając dalsze prace poszukiwawcze podkreśla:

– Ostatni raport Państwowego Instytutu Geologicznego szacujący zasoby gazu ziemnego z formacji łupkowych wykazał, że Polska jest strategicznym obszarem do poszukiwań gazu w Europie. Prace na koncesjach poszukiwawczych są monitorowane i przebiegają zgodnie z planami zapisanymi w koncesjach.

Zapowiadane zmiany prawa dotyczące wydobywania węglowodorów, w tym gazu z łupków, zostaną zaprezentowane zaraz po zakończeniu prac koncepcyjnych – w kwietniu tego roku. Zmiana uregulowań jest konieczna dla poprawienia warunków inwestowania oraz dla zmniejszenia ryzyka ponoszonego przez Państwo, związanego z długoterminową działalnością wydobywczą o znacznej skali w kraju.

Zmienione będą zasady podziału i wysokość łącznej renty surowcowej należnej Państwu. Uwzględniony będzie przy tym długofalowy cykl inwestycji w przemyśle wydobywczym. Wszystkie zmiany podatków i opłat dotyczyć będą tylko wydobywania węglowodorów i – choć znane co do wysokości i zapisane już teraz w prawie –  wejdą w życie dopiero za kilka lat. Wymiar obciążeń nie będzie wysoki, ponieważ bierze pod uwagę kapitałochłonny charakter i ryzyko inwestycji w sektorze wydobywania węglowodorów. Przychody z tytułu renty surowcowej będą należne Skarbowi Państwa i samorządom lokalnym – przede wszystkim gminom.

Prace nad projektem kompleksowych zmian są na ukończeniu.

Informacja stanowi komentarz do tekstu Michała Duszczyka w Dzienniku Gazecie Prawnej „Łupki : firmy wstrzymują odwierty” z 26 marca 2012 roku.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *