Aktualności, Energetyka, Energia jądrowa, Wydarzenia

Zakończono pierwszy etap przygotowań do wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce

Makieta elektrowni jądrowej - Żarnowiec / Fot. blog.gunfire.pl

– Ministerstwo Gospodarki sfinalizowało pierwszy etap przygotowań do wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce. Stworzenie nowoczesnej legislacji i zasad funkcjonowania instytucji jądrowych otwiera drogę do realizacji kolejnej fazy projektu, zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej ? powiedziała Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej Hanna Trojanowska. 27 września 2012 r. wiceminister gospodarki wzięła udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Skarbu Państwa, która rozpatrywała informacje na temat planów rozwojowych Grupy PGE S.A., z uwzględnieniem realizacji rządowego Programu polskiej energetyki jądrowej.

Makieta elektrowni jądrowej – Żarnowiec / Fot. blog.gunfire.pl

Prawo atomowe i ustawa inwestycyjna

Jak poinformowała wiceminister Trojanowska, przygotowane i wdrożone zostały nowoczesne rozwiązania prawne, które tworzą przejrzyste i stabilne warunki do prowadzenia inwestycji w energetykę jądrową. Regulacje te gwarantują, że cały cykl życiowy elektrowni jądrowej może być realizowany jedynie w warunkach niezagrażających zdrowiu i życiu ludzkiemu oraz środowisku naturalnemu. Uproszczone zasady realizacji inwestycji w znaczący sposób redukują ryzyko inwestycyjne i ułatwiają proces budowy elektrowni oraz innych obiektów energetyki jądrowej.

Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej, we współpracy z Państwową Agencją Atomistyki, koordynuje obecnie prace nad 23 rozporządzeniami do znowelizowanej ustawy Prawo atomowe. Znaczna część z nich weszła już w życie, a kolejne są w końcowej fazie procedury legislacyjnej. Wszystkie istotne dla funkcjonowania energetyki jądrowej akty wykonawcze wejdą w życie do końca III kwartału 2012 r.

Program Polskiej Energetyki Jądrowej

W 2010 r. MG przygotowało projekt Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Przedstawiono w nim szczegółowe informacje na temat koniecznych dla wdrożenia energetyki jądrowej działań, które powinny zostać zrealizowane do 2020 r., z perspektywą do 2030 r.. Program PEJ zostanie przedstawiony do akceptacji Rady Ministrów po uzupełnieniu o wnioski ze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Prognoza oddziaływania na środowisko i konsultacje transgraniczne

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu została wykonana w 2010 r. W tym samym roku MG rozpoczęło proces udziału społeczeństwa w sporządzaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Po zakończeniu konsultacji krajowych zainicjowane zostały konsultacje transgraniczne. Obecnie prowadzona jest ostatnia faza konsultacji – bezpośrednich spotkań z przedstawicielami Austrii, Niemiec i Danii. Po ich zakończeniu Programu PEJ zostanie przedłożony Radzie Ministrów do akceptacji, co powinno nastąpić w styczniu 2013 r.

Dozór jądrowy

Opracowano koncepcję funkcjonowania Państwowej Agencji Atomistyki jako urzędu dozoru jądrowego. Określa ona niezbędne do wprowadzenia zmiany legislacyjne, organizacyjne i funkcjonalne. PAA w 2011 r. rozpoczęła zmianę struktury organizacyjnej i budowę potrzebnych kompetencji, dostosowując się do potrzeb zadań związanych z rozwojem w Polsce energetyki jądrowej.

Zaplecze naukowe

Resort gospodarki skonsolidował  ośrodki naukowe z dziedziny atomistyki na terenie Świerku. Powstało w ten sposób Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), które może stanowić w przyszłości zaplecze eksperckie dla energetyki jądrowej wraz z innymi ośrodkami, m.in. Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej (ICHTJ) praz Instytutem Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.

Kształcenie kadr

MG zainicjowało utworzenie kierunków studiów i specjalności związanych z energetyką jądrową na szeregu uczelni wyższych oraz rozpoczęło szkolenie polskich specjalistów tam zatrudnionych za granicą.

Analizy lokalizacyjne

W 2010 r. na zlecenie MG opracowana została „Ekspertyza na temat kryteriów lokalizacji elektrowni jądrowych oraz wstępna ocena uzgodnionych lokalizacji”. W oparciu o ekspercką ocenę kryteriów ewaluacyjnych, zgodnych z zaleceniami MAEA powstał ranking 27 potencjalnych lokalizacji elektrowni jądrowych, który stanowił bazę do dalszych działań dla inwestora.

Sieć przesyłowa

Operator systemu przesyłowego – PSE Operator przygotował „Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010-2025” oraz „Informację o planach działań dotyczących inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym”. Uwzględniają one rozwój w Polsce energetyki jądrowej. PSE będzie zaangażowane we wszystkie działania dotyczące  wyboru lokalizacji dla elektrowni jądrowych.

Zasoby uranu w Polsce

W 2010 r. przeanalizowane zostały archiwalne dane nt. udokumentowania złóż uranu w Polsce. Na zlecenie Ministerstwa Środowiska powstała „Ocena możliwości występowania mineralizacji uranowej w Polsce na podstawie wyników prac geologiczno-poszukiwawczych”.

Gospodarka odpadami promieniotwórczymi

Zarządzeniem Ministra Gospodarki z 27 sierpnia 2009 r. powołano Zespół do spraw opracowania Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. Wstępny projekt  Krajowego planu powinien być gotowy do końca I kwartału 2013 r. Do końca 2012 r. ogłoszony zostanie  przetarg publiczny na  wyłonienie  wykonawcy, który wskaże nową lokalizację składowiska odpadów nisko i średnioaktywnych.

Zaangażowanie polskiego przemysłu

MG jest w trakcie wyłaniania firmy, której zadaniem będzie inwentaryzacja  krajowego potencjału przemysłowego i jego gotowości do realizacji zamówień o klasie jakości wymaganej w przemyśle jądrowym.

Kampania informacyjno-edukacyjna

28 marca 2012 r. MG rozpoczęło dwuletnią kampanie informacyjną „Poznaj atom. Porozmawiajmy o Polsce z energią”. W jej ramach prowadzone są szerokie działania komunikacyjne za pośrednictwem środków masowego przekazu. Mają one dostarczyć Polakom rzetelnej wiedzy na temat energetyki jądrowej, która pozwoli wyrobić świadomą opinię w tym zakresie.

Wiceminister Trojanowska podkreśliła, że przygotowanie i realizacja Programu PEJ jest zadaniem złożonym i wieloaspektowym, na który wpływ mają kwestie polityczne, gospodarcze i społeczne. – Wdrażanie tak skomplikowanych przedsięwzięć zakłada filozofię etapową. Wiele działań ma dość odległy horyzont czasowy i będą kontynuowane także w trakcie budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych – powiedziała.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *