Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

RZĄD PRZYJĄŁ MASTERPLANY DLA DORZECZY WISŁY I ODRY

Zakon Benedyktynow w Tyncu - Wisla
fot. freeimages.com
Masterplany to dokumenty zwierające zestawienie inwestycji planowanych do realizacji w perspektywie do 2021 r. dla obszarów dorzeczy: Wisły i Odry wraz z ich oceną pod kątem zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną. Dokumenty są wynikiem ustaleń z Komisją Europejską i będą stanowiły uzupełnienie obowiązujących planów gospodarowania wodami do czasu ich aktualizacji w 2015 r.

Dzisiejsze uchwały są niezwykle ważne dla gospodarowania wodami – powiedział Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w MŚ – Dzięki Masterplanom możemy ocenić, jak każda z opisanych tam inwestycji wpłynie na jakość wód całego dorzecza. To jest również ważne dla aktualizowanych dokumentów strategicznych dla dorzeczy Wisły i Odry jakimi są Plany Gospodarowania Wodami – dodał wiceminister.

Masterplany to wynik analizy i przeglądu dokumentacji inwestycji, które mogą wpływać na jednolitą część wód dorzecza Wisły i Odry wraz z ich oceną strategiczną. Będą one także integralną częścią aktualizacji dokumentów strategicznych jakimi są Plany Gospodarowania Wodami w dorzeczach (PGW). PGW zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną (RDW), zawierać będą również podsumowanie działań wynikających z aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju, oraz uwzględniać wyniki prac zawartych w opracowywanych obecnie planach zarzadzania ryzykiem powodziowym. Pozwoli to na osiągniecie zgodności powyższych dokumentów z Ramową Dyrektywą Wodną oraz Dyrektywą Powodziową. Dzięki temu będziemy mieli właściwe planowanie strategiczne w gospodarce wodnej.

Rząd zdecydował też, że Polska nie będzie kontynuować ?Programu dla Odry – 2006? i „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. Ma to związek z nałożonym przez Komisję Europejską na Polskę obowiązkiem wdrożenia jednolitego sposobu gospodarowania wodami i ochroną przeciwpowodziową oraz zaleceniem rezygnacji z sektorowych i regionalnych programów ochrony przeciwpowodziowej. Oznacza to, że od 1 stycznia 2015 r. przestaną funkcjonować wieloletnie programy, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową. Przepisy przejściowe umożliwią kontynuowanie zadań programów (wszczętych i niezakończonych) do końca 2015 r.
Rozwiązania te znalazły się w zaakceptowanym przez rząd projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”. Konsekwencją przyjęcia tej ustawy jest też decyzja Rady Ministrów o zniesieniu funkcji pełnomocnika rządu do spraw programu dla Odry ? 2006.

***

Masterplan jest dokumentem o nadrzędnym znaczeniu dla wszystkich istniejących w Polsce krajowych i regionalnych planów i programów sektorowych, w których planowane są działania lub inwestycje mające wpływ na stan zasobów wodnych oraz cele ochrony wód wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Nadrzędny charakter tego dokumentu polega na konieczności uchylenia dotychczas funkcjonujących dokumentów planistycznych na rzecz Masterplanów. Równocześnie Masterplan nie jest strategią zarządzania zasobami wodnymi w Polsce.

Masterplany dla obszarów dorzeczy: Wisły i Odry są wynikiem ustaleń z Komisją Europejską, które doprowadziły do przyjęcia przez Polskę planu działań, zawartego w uchwale „Plan działania w zakresie planowania strategicznego w gospodarce wodnej” z 2 lipca 2013 r. Masterplany dla obszarów dorzeczy: Wisły i Odry będą stanowiły uzupełnienie obowiązujących planów gospodarowania wodami do czasu ich aktualizacji w 2015 r.

W Masterplanach zestawiono inwestycje planowane do realizacji w perspektywie do 2021 r. na obszarach dorzeczy: Wisły i Odry, jednocześnie dokonując ich oceny pod kątem zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną (RDW). W rezultacie stworzono dwie podstawowe listy inwestycji, tj.:

lista nr 1 – inwestycje, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarszają stanu wód;

lista nr 2 – inwestycje, które mogą spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu wód lub pogorszenie ich stanu/potencjału, i dla których należy rozważyć zastosowanie odstępstwa.

Spełnienie wszystkich przesłanek z art. 4 ust. 7 RDW umożliwiających uzyskanie odstępstwa od wyznaczonych celów środowiskowych dotyczy:

– 155 inwestycji w obszarze dorzecza Wisły, w tym:

  • 43 inwestycji zrealizowanych,
  • 36 inwestycji będących w trakcie realizacji,
  • 76 inwestycji planowanych.

– 161 inwestycji w obszarze dorzecza Odry, w tym:

  • 36 inwestycji zrealizowanych,
  • 28 inwestycji będących w trakcie realizacji,
  • 64 inwestycji planowanych do realizacji do 2016 r.;
  • 33 inwestycji planowanych do realizacji po 2016 r.

ŹRÓDŁO: MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *