Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

OWCE PÓJDĄ W LAS

fot. Lasy Państwowe

Dwieście owiec i stadko kóz będą pomagać w ochronie cennych siedlisk znajdujących się w lasach Nadleśnictwa Pińczów.

fot. Lasy Państwowe

fot. Lasy Państwowe

 

Wypas owiec jest najlepszą i tradycyjną formą ochrony siedlisk muraw kserotermicznych oraz świetlistych dąbrów, które zostaną odtworzone w ramach projektu LIFE+ „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”. Planowane jest także założenie plantacji nasiennej rzadkich roślin, działania związane z edukacją i turystyką oraz monitoring przyrodniczy.

– Ciepłolubnej dąbrowy nie kształtuje przyroda, lecz gospodarka rolna i leśna, dlatego jest ona tak ciekawa. Wyjątkowość polega na tym, że na niewielkiej powierzchni może występować od kilkudziesięciu do 100 gatunków roślin zielnych – wyjaśnił Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej RDLP w Radomiu, podczas konferencji na której przyrodnicy z parków krajobrazowych: świętokrzyskiego i nadnidziańskiego wraz z leśnikami przedstawili działania planowane w ramach projektu.

Ciepłolubne dąbrowy to siedlisko, które powstało na terenie Nadleśnictwa Pińczów ze względu na tamtejsze bogate w węglan wapnia gleby. Kolejnym ważnym czynnikiem kształtującym dąbrowy jest duża ilość światła. Dzięki niemu na dnie lasu rozwijają się rośliny łąkowe lubiące światło.

Takie warunki, przy żyznym siedlisku, mogą się utrzymać, gdy w drzewostan, warstwę krzewów i runo ingeruje człowiek i zwierzęta. Bez niej siedlisko przekształci się w grąd. Stado owiec będzie wypasane na niemal 8 ha (dodatkowo teren zostanie ogrodzony dwumetrową siatką).

Projekt zakłada również ochronę cennych siedlisk nieleśnych, które występują na Ponidziu. Działania będą prowadzone na obszarze ok. 54 ha, terenie muraw kserotermicznych, ciepłolubnych, śródlądowych muraw napiaskowych oraz śródlądowych słonych łąk.

Dzięki wypasowi lepsze warunki będzie miał m.in. dziewięćsił popłocholistny (symbol Ponidzia), a także sierpik różnolistny, wisienka stepowa, ostnica Jana, len włochaty, groszek pannoński, miłek wiosenny i letni, dyptam jesionolistny i wiele innych.

W ramach projektu przewidziano także uprzątnięcie terenu ze śmieci, usuwanie podrostów drzew i krzewów, monitoring siedlisk przyrodniczych oraz działania związane z kanalizacją ruchu turystycznego poprzez budowę miejsc postojowych, wiat, platform widokowych, tablic informacyjno-edukacyjnych oraz prowadzenie kampanii informacyjnej.

Projekt „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu” jest realizowany na terenie trzech obszarów Natura 2000: Ostoi Nidziańskiej, Kozubowskiej i Stawiany, w tym na terenie Nadleśnictwa Pińczów, od czerwca 2014 r. do grudnia 2018 r.

Beneficjentem koordynującym Projekt LIFE+ jest Województwo Świętokrzyskie – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, natomiast współbeneficjentem Nadleśnictwo Pińczów.

Partnerami projektu są: Urząd Miasta i Gminy w Pińczowie, Urzędy Gminy w Kijach, Wiślicy, Złotej i Nowym Korczynie, Starostwa Powiatowe w Busku-Zdroju i Pińczowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody, Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”, Lokalna Grupa Działania Ponidzie, Stowarzyszenie Turystyczno-Agroturystyczne Ponidzie.

EDYTA NOWICKA, RDLP W RADOMIU
ŹRÓDŁO: LASY PAŃSTWOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *