Aktualności

Inwestycje a ochrona środowiska

fot. eco-expert.pl

Jednym z podstawowych działań mających na celu ochronę środowiska przyrodniczego w obliczu realizacji różnego rodzaju inwestycji jest ocena oddziaływania na środowisko, do której przeprowadzenia niezbędne jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Proces ten ma na celu sprawdzenie, czy planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska i obszary chronione oraz wskazanie ewentualnych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą.

Raport podstawą oceny

Główną składową oceny jest raport o oddziaływaniu na środowisko. Warto o jego przeprowadzenie poprosić specjalistów, którzy znają kryteria i wiedzą, czego w takim dokumencie zabraknąć nie może. Pozytywna ocena może mieć wpływ na uzyskanie przez inwestora dotacji unijnych, należy więc podejść do tematu profesjonalnie. Obecnie różne firmy oferują swoje usługi w tym zakresie, jedną z takich firm jest ECO-EXPERT. Zasięgiem swojego działania obejmują oni teren całego kraju, przeprowadzając specjalistyczne analizy i ekspertyzy przyrodnicze. Firma zapewnia nie tylko przygotowanie raportu, ale także pomoc w czasie całej procedury administracyjnej. Oferta zawiera przygotowanie kompletnej dokumentacji przez doświadczony sztab specjalistów, ale także monitorowanie trybu prowadzenia procedur przez odpowiednie organy. Wieloletnie doświadczenie pracowników tej firmy pozwala na szybkie i efektywne uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji środowiskowej.

Zlecenie wykonania tak złożonego opracowania jakim jest raport, profesjonalnej firmie daje gwarancję sporządzenia dokumentu zgodnie z obowiązującym prawem, na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, co pozwala do minimum skrócić czas niezbędny do zakończenia postępowania, który jest częstokroć kluczowy w realizacji inwestycji. Raport o oddziaływaniu na środowisko powinien zawierać między innym opis samego przedsięwzięcia i rozpatrywanego wariantu alternatywnego oraz elementów przyrodniczych, które mogłyby zostać objęte zasięgiem oddziaływania. Ponadto, niezbędne jest przedstawienie zagadnień związanych z gospodarką odpadami, emisją hałasu, opisem przewidywanych znaczących oddziaływań i możliwych kolizjach inwestycji z chronionymi elementami środowiska przyrodniczego. Integralną częścią każdego raportu są mapy, załączniki graficzne i dokumentacja fotograficzna. Autorzy dokumentu wskazują także czy niezbędne będzie prowadzenie nadzoru przyrodniczego podczas prac budowlanych i wykonanie monitoringu porealizacyjnego.

Procedura

Jak wynika ze strony ECO-EXPERT, procedura prowadząca do uzyskania decyzji środowiskowej jest wieloetapowa, jednak firma zapewnia obsługę w każdym momencie. Usługi firmy ECO-EXPERT zaczynają się już w momencie konieczności zaplanowania działań wstępnych. Kolejnym etapem jest przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, która zawiera m.in. opis inwestycji, rodzaj użytej technologii jak również proponuje rozwiązania chroniące środowisko. Kolejnym etapem, który obsługuje firma jest stworzenie i złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, która później niezbędna jest do uzyskania pozwolenia na budowę. ECO-EXPERT wykonuje także screening, który pozwala na określenie przydatności terenu pod względem potencjalnego usytuowania na nim inwestycji: np. obiektów przemysłowych, elektrowni wiatrowych, itp. Inwentaryzacja przyrodnicza oraz inne badania i analizy to kolejne poziomy procedury. Oczywiście kluczowym dokumentem pozostaje finalny produkt jakim jest raport o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko. W imieniu inwestora, firma zajmuje się również uzyskaniem uzgodnienia w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Podczas trwania procedury ECO-EXPERT jest przedstawicielem inwestora podczas spotkań z organami administracyjnymi oraz przeprowadza wymagane przez prawo konsultacje społeczne. Procedurę kończy uzyskanie decyzji środowiskowej, która otwiera drogę do dalszych etapów realizacji planowanej inwestycji.

Tych wszystkich działań inwestor może oczywiście podjąć się osobiście. Ryzykuje jednakże popełnienie błędów wynikających z nieznajomości procedur, a przede wszystkim traci czas na wizyty w urzędach i sporządzanie dokumentacji, co oddala termin realizacji inwestycji. Dlatego warto skorzystać z profesjonalnej obsługi specjalistów, na przykład takiej, którą oferuje ECO-EXPERT.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *