Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

Działania służące ochronie środowiska Warmii i Mazur

Wikipedia

Wikipedia

Wikipedia

Wsparcie działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt dziko żyjących, monitoring żółwia błotnego i stanu populacji ślimaka winniczka to tylko niektóre projekty, które zrealizowała w 2014 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Województwo warmińsko-mazurskie jest regionem unikalnym w skali kraju. Prawie połowę jego powierzchni zajmują cenne przyrodniczo obszary chronione. Takie bogactwo zobowiązuje.

„Corocznie realizujemy projekty, których celem jest zachowanie bioróżnorodności województwa. W mijającym roku skupiliśmy się na ocenie stanu zachowania wybranych siedlisk przyrodniczych. Chcieliśmy również poznać liczebność populacji żółwia błotnego oraz stan zachowania populacji ślimaka winniczka. Podobnie jak w latach ubiegłych, postawiliśmy na minimalizację szkód wyrządzanych przez bobry. Kontynuowaliśmy również projekt aktywnej ochrony bociana białego. Mam nadzieję, że nasze starania przyniosą wymierne korzyści. Pozwolą obecnym i przyszłym pokoleniom korzystać z piękna „krainy tysiąca jezior” – mówi Agata Moździerz, pełniąca funkcję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.

W województwie funkcjonuje obecnie osiem ośrodków rehabilitacji zwierząt dziko żyjących. Zajmują się one leczeniem i rehabilitacją zwierząt, które wymagają okresowej opieki człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego. Najczęstszymi pacjentami ośrodków rehabilitacji są dzikie zwierzęta po wypadkach drogowych, zranione w sidłach kłusowników oraz ptaki z uszkodzeniami skrzydeł – szczególnie często są to młode bociany, które wypadły z gniazda lub zraniły się podczas pierwszych lotów. Zwierzęta, które w ośrodku w pełni wrócą do zdrowia, wypuszczane są na wolność. Jednym z kierunków działań Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie jest wspieranie, w ramach posiadanych środków finansowych, działalności tych obiektów. W 2014 r. udało się dofinansować działalność kilku ośrodków. Z przekazanych środków finansowych zakupiono materiały medyczne i opatrunkowe oraz wykonano zabiegi weterynaryjne.

Aby chronić przyrodę i właściwie zarządzać jej zasobami niezwykle istotne jest poznanie stanu i liczebności poszczególnych jej składników. W 2014 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie zleciła przeprowadzenie monitoringu występowania żółwia błotnego na terenie Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej i Puszczy Piskiej, w szczególności w granicach rezerwatów przyrody: Bagno Nadrowskie i Jezioro Orłowo Małe. Celem tych prac było określenie liczebności populacji tego gatunku na badanym terenie, dokonanie oceny warunków siedliskowych oraz zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń mogących wpłynąć negatywnie na bytowanie żółwia błotnego. Takie zagrożenie stanowi chociażby sukcesja roślinności krzewiastej i drzewiastej, skutkująca utratą miejsc lęgowych, czy też zaburzenia stosunków wodnych i osuszanie terenów. W mijającym roku badaniom poddano również warmińsko-mazurską populację ślimaka winniczka. Ślimak winniczek jest jedynym gatunkiem dziko występującego zwierzęcia, które jest pozyskiwane w celach gospodarczych na terenie województwa. Zgodę na jego zbiór wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska.

„Ostatnie lata były niekorzystne dla rozrodu ślimaka winniczka, co znalazło odzwierciedlenie w niskim zbiorze tego gatunku. Nawet sami zainteresowani zbiorem ślimaka wskazywali na konieczność czasowego przerwania jego zbioru. W związku z tym wstrzymaliśmy w 2014 r. pozyskanie tego gatunku. Podjęta decyzja miała na celu przede wszystkim wzmocnienie populacji winniczka. Jednocześnie, aby wiedzieć jak gospodarować populacją tego gatunku oraz jakie wyznaczać limity jego pozyskania w kolejnych latach, zleciliśmy wykonanie badania struktury wielkościowej i wiekowej populacji ślimaka winniczka w województwie warmińsko-mazurskim. Już wstępne wyniki badań wskazują, że populacja wykazuje tendencję spadkową” podkreśla Maria Mellin Regionalny Konserwator Przyrody w Olsztynie.

Kilka zadań na rzecz środowiska Warmii i Mazur udało się zrealizować dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Przyznane środki przeznaczono między innymi na realizację zadań mających na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania bobrów na tereny rolne i leśne. W tym celu zamontowano 63 urządzenia regulujące poziom wody w ciekach wodnych. Dzięki tym instalacjom nadmiar wody jest systematycznie obniżany i nie dochodzi do zalewania terenów przyległych. Jednocześnie, ilość wody w rowach lub w rzece pozostaje wystarczająca dla bobrów i mogą one swobodnie bytować na tym terenie. Zastosowanie metod zmniejszających negatywne aspekty działalności bobrów umożliwia kompromis pomiędzy ich występowaniem a możliwością prawidłowego użytkowania gruntów rolniczych. Ta dobra praktyka jest stosowana od lat i przynosi naprawdę wymierne efekty. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu oznakowano również tablicami cztery obszary Natura 2000. W tym roku wytypowano do oznaczeń dwa obszary, gdzie chronione są cenne siedliska przyrodnicze oraz dwa obszary, gdzie przedmiotem ochrony jest dzikie ptactwo zagrożone wyginięciem. Tablice były ustawione w miejscach widocznych i często uczęszczanych, tak aby zwrócić uwagę odwiedzających te tereny na ich szczególne wartości przyrodnicze.

„Cieszę się, że nasze działania wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Jest to przykład dobrej współpracy dwóch instytucji odpowiedzialnych za przyrodę Warmii i Mazur” – konkluduje Agata Moździerz.

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – www.gdos.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *