Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

Czynna ochrona muraw

freeimages.com

freeimages.com

freeimages.com

18 grudnia 2014 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie odbyła się konferencja inaugurująca projekt Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie jest jednostką zarządzającą projektem, którego realizacja obywać się będzie we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. Pomiędzy partnerami została podpisana umowa, określająca podział zadań związanych z jego realizacją.

W konferencji uczestniczyli m.in. pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (UMCS) wraz ze studentami, przedstawiciele Ogrodu Botanicznego UMCS, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, a także reprezentanci gmin i powiatów, na których obszarze będzie realizowany projekt. Obejmie on swym zasięgiem powiaty: bialski, włodawski, chełmski, zamojski, hrubieszowski, tomaszowski, krasnostawski, łęczyński i parczewski.

Założenia i spodziewane efekty projektu przedstawiła słuchaczom Beata Sielewicz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie. „Głównym celem jest zatrzymanie utraty różnorodności biologicznej siedlisk trawiastych na terenie wschodniej Lubelszczyzny poprzez stworzenie podstaw dobrego zarządzania obszarami Natura 2000” – podkreśliła Dyrektor Sielewicz. Jednocześnie wskazała, iż będą ona osiągane poprzez:

– opracowanie planów zadań ochronnych dla 6 obszarów Natura 2000;
– czynną ochronę muraw kserotermicznych, polegającą na wprowadzaniu wypasu owiec ras rodzimych ? uhruskiej i świniarki. Elementem zadania będzie także ocena siedlisk – wypasanych przez owce, w tym gleb z uwzględnieniem procesów biochemicznych, składu florystycznego, a także ocena fizjologicznej reakcji organizmu owiec;
– wzmocnienie populacji dwu zagrożonych wyginięciem gatunków – żmijowca czerwonego i szczodrzeńca zmiennego, wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin;
– przywrócenie właściwego stanu ochrony murawy w obszarze Natura 2000 Drewniki;
– działania informacyjno?promocyjne skierowane do społeczeństwa, służące podniesieniu świadomości o obszarach Natura 2000 oraz metodach zarządzania nimi. Mają także – poinformować rolników i mieszkańców związanych z obszarami Natura 2000 o możliwościach wykorzystania tej formy ochrony przyrody do dywersyfikacji swojej działalności poprzez np. hodowlę lokalnych ras owiec. Istotne będzie także upowszechnienie metod zarządzania terenami chronionymi wśród instytucji, w tym jednostek samorządu – terytorialnego oraz środowisk naukowych.

O zwierzętach gospodarskich jako funkcjonalnym elemencie środowiska przyrodniczego mówił w trakcie spotkania prof. Tomasz Gruszecki z Katedry Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Małgorzata Polkowska – koordynator projektu z ramienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, przypomniała dobre praktyki ochrony siedlisk trawiastych w Polsce. Wskazała m.in. na rolę inwentaryzacji cennych siedlisk, znaczenie wypasu owiec, jak też wycinki drzew i krzewów, a także potrzeb kanalizacji ruchu turystycznego, tworzenia powierzchniowych form ochrony, czy też usuwanie gatunków inwazyjnych.

Dopełnieniem zagadnienia była szczegółowa prezentacja zakończonych i realizowanych obecnie projektów Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie na rzecz ochrony siedlisk otwartych, wygłoszona przez Tomasza Bajdaka. Zaprezentowane zostały następujące projekty:

– Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce ? teoria i praktyka – Projekt realizowany był w latach 2010 – 2013 wraz z Klubem Przyrodników;
– Ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków na obszarach sieci Natura 2000 w województwie lubelskim – Projekt realizowany był w latach 2010 – 2014;
Wdrażanie zadań ochronnych na obszarach sieci Natura 2000 i w rezerwatach przyrody w województwie lubelskim – realizacja projektu została przedłużona do sierpnia 2015 r.;
– „Ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków w rezerwatach przyrody oraz na obszarach Natura 2000 w województwie lubelskim” – Projekt realizowany był w latach 2012 – 2013.

Projekt Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny finansowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Jego całkowity koszt wynosi 1 087 756 zł, z czego 924 593 zł pochodzi z Mechanizmu Finansowego, reszta zaś z budżetu państwa. Realizacja projektu potrwa do końca kwietnia 2016 r.

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – www.gdos.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *