Aktualności, Ochrona środowiska, Prawo

INFORMACJA O WEJŚCIU W ŻYCIE NOWELIZACJI USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

ustawa - sejm
Fot. Ministerstwo Gospodarki
W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.)., pod pozycją 1101 (TUTAJ) opublikowana została ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Znowelizowane nią przepisy zaczną obowiązywać od 5 września 2014 r.

Wejście w życie znowelizowanej ustawy spowoduje konieczność dokonania zmian formalnych we wszystkich obowiązujących pozwoleniach zintegrowanych (zgodnie z art. 28). Organy właściwe do wydawania pozwoleń będą miały trzy miesiące na ich przeprowadzenie.

Zgodnie z wymaganiami znowelizowanej ustawy Prawo ochrony środowiska oraz dyrektywy IED prowadzący instalacje z branż, dla których opublikowane zostały już Konkluzje BAT, muszą rozpocząć proces dostosowania się do nowych wymagań. Powinien się on zakończyć w ciągu czterech lat. Szczegółowa procedura tego procesu znajduje się w znowelizowanym art. 215 ustawy Prawo ochrony środowiska. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano natomiast decyzje wykonawcze Komisji ustanawiające Konkluzje BAT dla następujących branż: przemysł szklarski, produkcji żelaza i stali, przemysł garbarski, produkcji cementu, wapna i tlenku magnezu oraz przemysł chloro-alkaliczny.

Ponadto, art. 209 ust. 1 oraz art. 211 ust. 12 znowelizowanej ustawy nakładają na organy właściwe do wydawania pozwoleń zintegrowanych, obowiązek przedstawienia Ministrowi Środowiska, za pomocą środków komunikacji elektronicznej: wniosku o wydanie pozwolenia w postaci elektronicznej, elektronicznej kopii pozwolenia zintegrowanego oraz decyzji zmieniającej pozwolenie. Dokumenty te należy przesyłać na adres: pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl.

5 września, wraz z nowelizacją ustawy Prawo ochrony środowiska, wejdą również w życie nowe rozporządzenia Ministra Środowiska:

  • W sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości – link do rozporządzenia – TUTAJ.
    Rozporządzenie określa rodzaje instalacji, których eksploatacja wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Zostało ono dostosowane do brzmienia Załącznika I dyrektywy 2010/75/UE ws. emisji przemysłowych (IED), wprowadzając m.in. obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla nowych branż przemysłowych. Dotyczy to chociażby oczyszczalni ścieków przemysłowych pracujących na potrzeby przynajmniej jednej instalacji, objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Termin uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla nowych rodzajów instalacji upływa 1 lipca 2015 r.
  • W sprawie wysokości opłat rejestracyjnych – link do rozporządzenia – TUTAJ.
    Rozporządzenie określa wysokość opłaty rejestracyjnej dla instalacji, których eksploatacja wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Wydanie nowego rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania jego brzmienia do treści ww. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

ŹRÓDŁO: MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *