Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

Przygotowania kolejnych planów zadań ochronnych w Wielkopolsce

zadania ochronne - bocian biały
Bocian biały / fot. Frank Vassen, Wikipedia
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu przystępuje do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Nadnoteckie Łęgi PLB300003, Wielki Łęg Obrzański PLB300004, Fortyfikacje w Poznaniu PLH300005, Dolina Kamionki PLH300031, Dolina Mogielnicy PLH300033.

Nadnoteckie Łęgi
Ostoja położona jest w północnej części województwa wielkopolskiego. Obejmuje dolinę Noteci między miejscowościami Wieleń i Ujście. W 90% obszar zajmują torfowiska niskie pokryte zalewowymi łąkami. Ostoja Nadnoteckie Łęgi pokrywa się częściowo z obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty Dolina Noteci PLH300004 oraz obszarem chronionego krajobrazu Dolina Noteci. Obszar jest jednym z ważniejszych lęgowisk bociana białego w zachodniej Polsce. W dolinie tej rzeki stwierdzono także najwięcej w Wielkopolsce miejscowości ze skupiskami gniazd tego gatunku.

Wielki Łęg Obrzański
Obszar położony jest w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego i rozciąga się pomiędzy miejscowością Wroniawy (gmina Wolsztyn) na zachodzie i Kościanem na wschodzie. Ostoję porastają głównie łąki i pastwiska, w mniejszym stopniu lasy i zadrzewienia. Ostoja stanowi ważne lęgowisko następujących gatunków: bocian biały, pustułka, żuraw, czajka, kszyk i kulik wielki. Stwierdzono także występowanie jednego gatunku chronionego płaza – kumaka nizinnego oraz dwóch gatunków chronionych ssaków: bobra europejskiego oraz wydry.

Fortyfikacje w Poznaniu
Fortyfikacje w Poznaniu to jedno z najważniejszych zimowisk nietoperzy w Polsce, a jedyne tak liczne na terenie Wielkopolski. Obszar obejmuje kompleks XIX-wiecznych budowli fortecznych rozmieszczonych głównie na terenach zieleni Poznania. Oprócz licznie występujących nocków dużych i mopków stwierdzono także pojedyncze osobniki nocka łydkowłosego i nocka Bechsteina. Ponadto, notowano również liczne osobniki nocka Natterera i nocka rudego, mniej liczne mroczki późne, gacki brunatne i szare, nocki wąsatki albo Brandta (gatunki nierozróżnialne podczas hibernacji) oraz bardzo rzadko mroczki posrebrzane. Fortyfikacje w Poznaniu są również miejscem występowania osobliwości botanicznych, tj.: zanokcicy skalnej czy cienistki Roberta. Betonowe, kamienne bądź ceglane mury, nawierzchnie dróg i podmokłe, bądź okresowo podtapianie dna fos, mogą stanowić miejsce występowania pawężnicy fortecznej (chronionego gatunku porostu, stwierdzonego po raz pierwszy w Polsce na terenie Fortu IIa).

Dolina Kamionki
Ostoja obejmuje fragment rynny polodowcowej, której dnem płynie rzeka Kamionka i jej otoczenie. Jest to obszar usytuowany na południowych obrzeżach Pojezierza Międzychodzkiego. Najcenniejsze fragmenty obszaru to zbocza doliny porośnięte przez lasy liściaste, głównie bukowe i grądowe oraz usytuowane w dolinie siedliska higrofilne z podłożem organicznym wykorzystywane uprzednio jako użytki zielone. Część dna doliny została przekształcona w stawy rybne. Bardzo cenne są tu także fragmenty roślinności łąkowej z obfitym stanowiskiem pełnika.

Dolina Mogielnicy
Obszar obejmuje kompleks dobrze zachowanych lasów liściastych, rosnących w dolinie Mogilnicy, na wschód od Opalenicy. Stanowią one swoistą „wyspę środowiskową” w otaczającym krajobrazie rolniczym i choć ich powierzchnia na przestrzeni ostatnich 150 lat uległa silnemu zmniejszeniu, nadal są największym i najlepiej zachowanym skupiskiem lasów w całym dorzeczu Mogilnicy. Siedliska przyrodnicze chronione w ostoi pokrywają około 61% jej powierzchni. Przeważają żyzne lasy liściaste – łęgi dębowo-wiązowo-jesionowe, grądy środkowoeuropejskie i łęgi olszowe. Pierwsze należą do jednych z najlepiej zachowanych w Wielkopolsce, a w ich runie występuje m.in. zagrożony w Polsce dzwonek szerokolistny oraz zagrożone w regionie: szczaw gajowy i wawrzynek wilczełyko. Łęgi olszowe, rosnące w wilgotnych obniżeniach terenu, reprezentują najpiękniejsze postaci w całej Wielkopolsce. Najcenniejsze ich fragmenty, obejmujące prawie 100-letnie drzewostany olchowe, chronione są w rezerwacie Urbanowo.

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska www.gdos.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *