Promowane

Nawóz humusowy – skuteczny środek na zanieczyszczenia w glebie

sucha gleba

Na środowisko życia człowieka bez przerwy wpływa prowadzona przez niego działalność. Jednym z jej skutków jest wzrastający poziom zanieczyszczenia wód, powietrza oraz gleb. By zapobiegać tym niekorzystnym zjawiskom, warto sięgnąć po rozwiązania pozwalające na przywrócenie glebie jej naturalnej funkcjonalności. Jednym z nich jest użycie kwasów humusowych.

Czym są kwasy humusowe?

Kwasy humusowe stanowią podstawowy budulec próchnicy glebowej. Są to wielkocząsteczkowe związki organiczne powstałe na skutek szeregu przemian biochemicznych – rozpadu i resyntezy ze związków organicznych budujących organizmy żywe. Naturalnie występujące kwasy humusowe klasyfikowane są m.in. wg ich rozpuszczalności. Kwasy fulwowe łatwo rozpuszczają się w wodzie, huminowe – w alkoholu lub roztworach alkalicznych, natomiast frakcje nierozpuszczalne nawet w silnych roztworach alkalicznych nazywane są huminami. Przemysłowo otrzymuje się je, przetwarzając naturalne kopaliny, takie jak torf lub węgiel brunatny, a także przetwarzając surowce organiczne: resztki roślinne lub obornik. Nawóz humusowy wytwarzany z tych surowców może być zarówno płynny, jak i stały, w formie proszku lub granulatu.

Znaczenie kwasów humusowych w glebie

Kwasy humusowe jako podstawowy składnik próchnicy glebowej odpowiadają za elementy składające się na żyzność gleby. Są to: odbudowa i utrzymanie właściwej struktury gleby, tworzenie gruzełków glebowych, poprawa przepuszczalności dla wody i powietrza w przypadku gleb ciężkich oraz poprawa zwięzłości i odporności na erozję w przypadku ziem lekkich, wspomaganie kompleksu sorpcyjnego w utrzymywaniu jonów składników mineralnych, sorpcja jonów metali ciężkich oraz sztucznych związków organicznych zanieczyszczających podłoże. Ponadto, kwasy humusowe zwiększają pojemność wodną gleb, co ma niebagatelne znaczenie szczególnie w ostatnich, nawiedzanych suszami latach oraz poprawiają odporność roślin na czynniki stresowe.

Kiedy warto aplikować kwasy humusowe?

Kwasy humusowe, ze względu na ich charakter, można aplikować praktycznie w dowolnym okresie, zarówno przed rozpoczęciem uprawy, jak i w czasie wzrostu roślin. Nawozy humusowe, nawet wzbogacone w dodatkowe makro i mikroelementy jak np. Lignohumat SUPER firmy Agrarius, w przeciwieństwie do nawozów sztucznych trudno jest przedawkować tak, by działały szkodliwie na rośliny lub glebę. Wręcz przeciwnie, dzięki swoim właściwościom, kwasy humusowe pozwalają na uzyskanie lepszej jakości plonów na podłożu zdegradowanym niewłaściwą gospodarką, a także pozwalają na przywrócenie życia na terenach zniszczonych działalnością przemysłu lub energetyki. Humus jako nawóz warto stosować jako zamiennik granulowanego obornika, szczególnie wtedy, kiedy chce się szybko odbudować próchnicę glebową i poprawić efektywność mikroorganizmów glebowych. Kwasy humusowe nie powodują zasolenia podłoża. Humus jako nawóz można stosować praktycznie na wszystkich typach gleb i w większości upraw, a zalecane dawki są, w porównaniu do dawek obornika, bardzo małe – kilkadziesiąt do kilkuset gramów na hektar aplikowanych w formie oprysku. Najlepsze, dobrze rozpuszczalne preparaty można aplikować nawet przez linie kroplujące w czasie nawadniania upraw.

Postępujące zanieczyszczenie nie tylko środowiska, jako takiego, ale również ziem, związane jest m.in. z rozpowszechnioną chemizacją rolnictwa, rozwojem transportu lądowego i powietrznego, czy działaniem różnych gałęzi przemysłu, zarówno wydobywczego, jak i przetwórczego. Wszystkie te elementy odpowiadają za postępującą degradację gleb, a objawiającą się m.in. spadkiem jej aktywności biologicznej i produktywności, pogorszeniem struktury oraz przyspieszoną erozją. Użycie kwasów humusowych może nie tylko użyźnić podłoże, ale nawet przywrócić jej naturalny poziom funkcjonalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *