Aktualności, Ochrona środowiska, Prawo

SEJM UCHWALIŁ NOWELIZACJĘ PRAWA WODNEGO

ustawa - sejm
Fot. Ministerstwo Gospodarki

Dokumenty strategiczne w gospodarowaniu wodami zyskają odpowiednią rangę, definicje prawne wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej zostały są już doprecyzowane. Dziś (tj. 30.05.2014 r.) Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Bardzo się cieszę, że Sejm przegłosował nowelizacje Prawa wodnego. Głównym jej celem jest uzupełnienie transpozycji do krajowego porządku prawnego postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz pozostałych dyrektyw dotyczących gospodarki wodnej – powiedział Stanisław Gawłowski, wiceminister środowiska. Doprecyzowane zostaną m.in. definicje takich pojęć jak: „powódź”, „dobry potencjał ekologiczny” czy „dobry stan wód”.

Strategiczne dokumenty wodne będą miały odpowiednią rangę prawną

Ustawy precyzuje jak trzeba dokumentować planowanie w gospodarowaniu wodami. Plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza będą teraz przyjmowane w formie rozporządzenia Rady Ministrów. Nowelizacja ta wprowadza dokument zwany planem utrzymania wód. Będzie to dokument prawa miejscowego odnoszący się do regionu wodnego przygotowywany i aktualizowany przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Najważniejszym postanowieniem jest, aby ten plan, był uzupełnieniem strategicznych dokumentów „wodnych” takich jak wspomniany już plan gospodarowania wodami w dorzeczach, czy plan zarządzania ryzykiem powodziowym oraz podlegał konsultacjom społecznym i ocenie oddziaływania na środowisko. Ustawa nałożenie również obowiązek na marszałków województw przekazywania dyrektorom RZGW propozycji działań jakie zamierzają podejmować przy utrzymywaniu wód na swoim terenie.

Wsparcie polityki przeciwpowodziowej

W nowelizacji zostały także stworzone ramy prawne umożliwiające pełną koordynację działań przeciwpowodziowych z realizacją celów środowiskowych dla jednolitych części wód i ochroną przyrody.

Ułatwienia przy oczyszczaniu ścieków komunalnych

Ustawa nakłada na gminy odpowiedzialne za aglomerację wodnościekową obowiązek przeprowadzania co dwa lata przeglądu ich obszarów i granic oraz aby w razie potrzeby mogły dokonać stosownych zmian. Jest to odpowiedź na postulaty samorządów, które chciały wprowadzenia elastycznego mechanizmu umożliwiającego dokonywanie zmian w obowiązujących uchwałach sejmików województw wyznaczających aglomeracje. Ta zmiana pozwoli na systematyczne dostosowywanie obszarów i inwestycji do faktycznych potrzeb.

Wprowadzone zostanie również pojęcie gminy wiodącej pełniącej rolę koordynującą w aglomeracji. Ponadto uzupełniono definicję samej aglomeracji o końcowy punkt zrzutu ścieków komunalnych, to powinno wpłynąć na zmniejszenie kosztów realizacji inwestycji w gminach.

Ta nowelizacja to początek zmian porządkujących gospodarkę wodną. Mam nadzieję, że w niedługim czasie rząd przyjmie założenia do nowego Prawa wodnego. A na ich podstawie powstanie ustawa, która będzie prawnym kręgosłupem reformy porządkującej kompetencje w gospodarowaniu wodami oraz zarzadzaniu infrastrukturą wodną – zapowiedział minister Gawłowski.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *