Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

Podział kwot połowowych na Morzu Bałtyckim na 2015 r.

dorsz - zarządzanie zasobami rybnymi
Połowy dorsza / fot. Matthieu Godbut / Wikipedia

Połowy dorsza / fot. Matthieu Godbut / Wikipedia

Połowy dorsza / fot. Matthieu Godbut / Wikipedia

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał 728 specjalnych zezwoleń połowowych uprawniających armatorów do prowadzenia połowów na Morzu Bałtyckim w 2015 r.

Kwotę połowową:
– dorsza – otrzymali armatorzy 595 statków rybackich,
– śledzia zachodniego ? otrzymali armatorzy 68 statków rybackich,
– śledzia centralnego ? otrzymali armatorzy 376 statków rybackich,
– szprota ? otrzymali armatorzy 166 statków rybackich,
– łososia ? otrzymali armatorzy 92 statków rybackich,
– gładzicy otrzymało 708 statków rybackich.

Minister dokonał podziału tych kwot zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej (Dz. U. Nr 282, poz. 1653 z późn. zm.). Armatorom polskich statków rybackich zostały wydane decyzje administracyjne – specjalne zezwolenia połowowe – uprawniające do prowadzenia w tym roku połowów.

INFORMACJA O PODZIALE OGÓLNYCH KWOT POŁOWOWYCH NA MORZU BAŁTYCKIM NA ROK 2015

Polska posiada na rok 2015 do odłowienia na Morzu Bałtyckim ogólne kwoty połowowe następujących gatunków limitowanych: dorsza, śledzia, szprota, łososia oraz gładzicy ustalone w rozporządzeniu Rady (UE) nr 1221/2014 z dnia 10 listopada 2014 r. ustalającym uprawnienia do połowów na 2015 r. w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniającym rozporządzenia (UE) nr 43/2014 i (UE) nr 1180/2013.

Podstawę prawną podziału ogólnych kwot połowowych dla polskich armatorów statków rybackich na Morzu Bałtyckim stanowią przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej (Dz. U. Nr 282, poz. 1653 z późn. zm.).

1) DORSZ:
Suma ogólnych kwot połowowych dorsza dla Polski na rok 2015 wynosi 15 460 ton, z czego 77,3 ton przeznaczono na cele naukowo-badawcze. Pozostałą kwotę podzielono w następujący sposób:

– 756,829 ton ? jako kwotę wspólną do odłowienia przez armatorów statków rybackich o długości całkowitej poniżej 8 m, przy czym armator statku rybackiego w tym przedziale nie może odłowić więcej niż 15 ton dorsza,
– 14 625,871 ton podzielono wg wzoru zawartego w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia ? na statki rybackie o długości co najmniej 8 m (szczegóły w poniższej tabeli):

Długość całkowita statku (m)

Współczynnik podziału

Indywidualna kwota połowowa dorsza przypadająca na statek rybacki (tony)

8,00 ? 9,99

0,2

13,111

10,00 ? 11,99

0,4

26,223

12,00 ? 14,99

0,7

45,890

15,00 ? 18,49

0,8

52,446

18,50 ? 20,49

0,9

59,002

20,50?25,49

1,0

65,557

25,50?30,49

0,7

45,890

powyżej 30,49

0,3

19,667

Kwotę połowową dorsza przyznano armatorom statków rybackich, którzy na dzień 31 października 2009 r. posiadali wydane specjalne zezwolenie połowowe na obszar Morza Bałtyckiego oraz według stanu długości całkowitej ich statków rybackich z rejestru na dzień 31 października 2011 r.

Kwotę połowową dorsza do odłowienia w roku 2015 otrzymało łącznie 595 statków rybackich, w tym 436 jednostek o długości co najmniej 8 m i 159 jednostek o długości poniżej 8 m.

2) ŚLEDŹ CENTRALNY:
Ogólna kwota połowowa śledzia centralnego dla Polski na rok 2015 wynosi 40 723 ton,
z czego wydzielono:

– kwotę na połowy na Zalewie Wiślanym ? wynoszącą 3 127,526 ton (czyli zgodnie z ww. rozporządzeniem 7,68% kwoty ogólnej),
– kwotę połowową dla statków poniżej 8 m ? wynoszącą 500 ton, jako kwotę wspólną (tzw. kwotę olimpijską), przy czym przy użyciu jednego statku rybackiego armator nie może odłowić więcej niż 20 ton.

Pozostałą część kwoty ogólnej w wysokości 37 095,474 ton, przeznaczono do podziału wg wzoru zawartego w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia ? na statki rybackie o długości co najmniej 8 m (szczegóły w poniższej tabeli):

Długość całkowita statku rybackiego (m)

Współczynnik podziału

Indywidualna kwota połowowa śledzia centralnego przypadająca na statek rybacki (ton)

8,00?9,99

0,1

47,896

10,00?11,99

0,1

47,896

12,00?14,99

0,1

47,896

15,00?18,49

0,15

71,844

18,50?20,49

0,25

119,740

20,50?25,49

0,5

239,480

25,50?30,49

1,0

478,960

powyżej 30,49

1,0

478,960

Kwotę połowową śledzia stada centralnego otrzymali armatorzy statków rybackich, którym przyznano co najmniej raz, w wydanych w latach 2005?2013 specjalnych zezwoleniach połowowych, kwotę połowową śledzia stada centralnego oraz którzy dokonali odłowienia co najmniej części kwoty połowowej śledzia stada centralnego co najmniej w jednym roku w latach 2005?2013. Kwotę połowową śledzia przyznano według stanu długości całkowitej statków rybackich z rejestru na dzień 31 października 2013 r.

Kwotę połowową śledzia centralnego do odłowienia w roku 2015 otrzymało łącznie 376 jednostek, w tym 107 jednostek poniżej 8 m oraz 269 jednostek o długości całkowitej co najmniej 8 m.

3) ŚLEDŹ ZACHODNI:
Podziału ogólnej kwoty połowowej śledzia zachodniego, która dla Polski na rok 2015 wynosi 2 891 ton, dokonano na kwoty indywidualne, wyliczając współczynnik udziału danego armatora w całkowitych połowach śledzia zachodniego w latach 2005?2010, obliczony na podstawie jego połowów z tych lat.

Kwotę połowową śledzia zachodniego do odłowienia w roku 2015 otrzymało 68 jednostek.

4) SZPROT:
Ogólna kwota połowowa dla Polski na rok 2015 wynosi 62 706 ton, z czego wydzielono kwotę połowową dla statków rybackich o długości całkowitej poniżej 12 m ? wynoszącą 20 ton ? do odłowienia jako kwota wspólna (tzw. kwota olimpijska), przy czym przy użyciu jednego statku rybackiego armator nie może odłowić więcej niż 1 tonę.

Pozostała część kwoty ogólnej w wysokości 62 686 ton, podzielono zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia ? na statki rybackie o długości co najmniej 12 m (szczegóły w poniższej tabeli):

Długość całkowita statku rybackiego (m)

Współczynnik podziału

Indywidualna kwota połowowa szprota przypadająca na statek rybacki (tony)

12,00?14,99

0,050

53,601

15,00?18,49

0,100

107,201

18,50?20,49

0,250

268,003

20,50?25,49

0,500

536,007

25,50?30,49

0,875

938,012

powyżej 30,49

1,000

1 072,014

Kwotę połowową szprota otrzymali armatorzy statków rybackich, którym przyznano co najmniej raz, w wydanych w latach 2005?2013 specjalnych zezwoleniach połowowych, kwotę połowową szprota oraz którzy dokonali odłowienia co najmniej części kwoty połowowej szprota co najmniej w jednym roku w latach 2005?2013. Kwotę połowową szprota przyznano według stanu długości całkowitej statków rybackich z rejestru na dzień 31 października 2013 r.

Kwotę połowową szprota do odłowienia w roku 2015 otrzymało łącznie 166 jednostek, w tym 146 jednostek o długości co najmniej 12 m oraz 20 jednostek o długości poniżej 12 m.

5) ŁOSOŚ:
Ogólna kwota połowowa łososia dla Polski na rok 2015 w wysokości 6030 szt. została podzielona na armatorów statków rybackich, którzy co najmniej raz w latach 2005-2010 posiadali w specjalnym zezwoleniu połowowym kwotę połowową łososia oraz dokonali w tych latach odłowienia co najmniej części tej kwoty. Wielkość kwoty indywidualnej wyliczona została na podstawie procentowego współczynnika udziału danego armatora w całkowitych połowach łososia w latach 2005-2010, wyliczonego na podstawie jego połowów z tych lat.

Kwotę połowową łososia do odłowienia w roku 2015 otrzymały 92 jednostki rybackie.

6) GŁADZICA:
Ogólna kwota połowowa gładzicy dla Polski na rok 2015 w wysokości 511 ton i została przeznaczona do wykorzystania przez wszystkich armatorów statków rybackich, którzy zawnioskowali o kwotę tego gatunku, jako kwota wspólna (tzw. kwota olimpijska). Kwotę połowową gładzicy do odłowienia otrzymało 708 jednostek.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *